PARTNERS

Project SEIDE@CRO

Project MecoS

Project Patostreaming

Project EliSE

Project YDSI

Project THEY.EA

Project Ideannovaship

Project MESAP

Project Ga.M.E.S.Net

Project PAVITT

Integrated service

PROJECT WI-CaN

Search

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение на проект : Патологичен информационен поток

 

КОНТЕКСТ:

 

Патологичното оптимизиране е ново явление, което става все по-широко разпространено в Интернет. Популярността в youtube, социалните медии позволява поточно патологично поведение, което се основава на причиняване на вреда на другите хора, става много популярно и широко наблюдавано от младежта в Европейския съюз. Младите хора имат неограничен достъп до Интернет.

За да се предотвратят опасните дейности в  Интернет, те трябва да разберат опасностите от асоциално поведение, което се популяризира и комерсилизира от големи компании като Youtube. Патопоточното предаване може да се дефинира като: „Злонамереното съдържание в интернет се определя като материали, които могат да причинят негативни емоции на получателя или които насърчават опасно поведение“.

 

ОБЩА ЦЕЛ:
 

Общата цел на проекта ANTI-PATOSTREAM е обменът на най-добри практики, за да започне да се формира основна образователна рамка за дигитална грамотност на критични умения в младежкия сектор на европейско ниво, интегрирайки експертния опит на партньори, ангажирани в различни теми, свързани с технологиите за избягване на вредно съдържание. Също така ще изследваме различни методи на образователни практики като обучение от връстници, обучение с участието и онлайн обучение.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

• за обмен на най-добри практики между организации, занимаващи се с критични цифрови умения, фокусирайки се върху методологии, условия, съдържание на дигитална грамотност в образованието за младежи

• да обменят най-добри практики около разработването и прилагането на образователна програма за превенция срещу вредното съдържание в мрежата.

• да допринесе за усилията за повишаване на компетенциите на младежите с ниски ски по грамотност в областта на цифровите умения, тоест осигуряване на достъпно обучение за това как да подобрят своите критични цифрови умения

• да се идентифицират и разработят стратегии за бъдещо финансиране от ЕС и нови възможности за разработване на общоевропейска стандартизирана програма за превенция на „вредното съдържание за младежта“, която може да бъде мащабирана в целия ЕС

• да насърчава сътрудничеството на консорциума по проекти с други заинтересовани страни като местни общини, корпорации, младежки организации и др. и да увеличи тяхното въздействие

Нужди:

• Опасности от вредно съдържание (т.е. патологично поточно предаване) (Умения за младежка критична грамотност и етична технология)
• Достъпни съответни онлайн цифрови критични умения / образователни ресурси за младежи и младежки педагози с най-добрите практики за образователна превенция;
• Ефективен начин за споделяне на иновативно АНТИПАТОСТРИЙМНО съдържание и знания с други специалисти (мащабируемост, повторна употреба на вече разработено съдържание / материали)

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Основната целева група на този проект е представена от младежите със специален фокус върху нискоквалифицираните младежи от маргинализирани квартали. Според докладите за вредното съдържание това е младежта, която е най-застрашена поради липса на ролеви модели в социалната среда.

 

Conference 2017

Conference 2017

Conference 2017

Conference 2017

Leadership 2014

Leadership 2014

CONFERENCES

FEBRUARY 2012

NOVEMBER 2011

SEPTEMBER 2011

INTER. COOPERATION

INTER. COOPERATION

VIDEO