РЕЗЮМЕ НА ДОГОВОР

 

РЕЗЮМЕ НА ДОГОВОР, сключен на .... декември 2009г. между

Amsterdam University Press BV

Herengracht 221

1016 BGAmsterdam

TheNetherlands,

Наричан по-долу за краткост Собственик и

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

(име и адрес на издателя),

Наричан по-долу за крткост Издател,

съгласно който се споразумяват за произведението

More Machiavelli in Brussels, the art of lobbying the EU

By Rinus van Schendelen,

Наричано по-долу за каркост Произведение

 

1.(a) Собственикът предоставя на Издателя, съгласно условията, установени в този договор, изключителното и ексклузивно право на превод и публикуване на превода на Произведението под формата на книга на бългаски език. Издателят може да печата и препечатва превода, но трябва незабавно да уведоми Собственика за всяко отпечатване, датата на завършването му и броя отпечатани копия.

 

(б)Правата за превод върху последващи или преработени издания не са обект на този договор. Такива издания могат да бъдат обекът на бъдещи преговори между страните, по преценка на Собственика.

 

2.Собственикът гарантира на Издателя, че Собственикът има пълното право да сключва настоящия договор.

 

3. Всякакви хонорари и неотменяеми предварителни плащания не са обект на този договор.

 

4. Издателят трябва да публикува превода под формата на книга не по-късно от 31 март 2011г. Ако не го направи, договорът се прекратява и предоставеите права се връщат на Собственика.

 

5. Издателят трябва да преведе целия текст на Произведението точно и прецизно. Без писменото съгласие на Собственика не могат да се пр авят никаки съкращения, допълнения или отклонения от текста. Издателят трябва да предостави превода на Собственка, преди публикуването му, ако това бъде поискано от него, за преглеждане на неговото литературно и смислово качество, който преглед няма да бъден забавян неоснователно.

 

6. Издателят се задължава да:

 

(а) посочи името на автора в обичайната му форма на видно място върху заглавната страница, подвързията и корицата на всяко издадено копие и на всички рекламни материали за Произведението;

 

(b) да отпечата на обратната страна на залавната страница на Произведението заглавието му на английски език и следния надпис:

 

© Rinus van Schendelen / Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010

 

7.Издателят трябва да изпрати на Собственика десет безплатни копия от първото отпечатване на Произведението и по две копия от всяко препечатване.

 

8.Издателят трябва да предоставя на Собственика годишен отчет за продажбите от превода на Произведението до 30 април всяка година, заедно с всяко дължимо заплащане, в рамките на 60 дни от тази дата. Годишният отчет трябва да включва копията, налични през първия и последния ден от 12-месечния период, броя продадени копия през този период, пазарната цена на Произведението, и детайли относно всякакви субсидиарни лицензионни права и приходите от тях.

 

9. Няма да се изплаща никакво възнаграждение за копия, които са разпространявани за рецензиране, реклама, замяна на повредени копия или друго безплатно разпространение.

 

10. Настоящият договор се прекратява автоматично, без известие за това, и Собственикът си възстановява правата, предоставани на Издателя без да се засягат правата върху платени или дължими суми в следните случаи:

 

(а) ако Издателят бъде обявен в несъстоятелност

 

(б) ако Издателят не предостави очет за продажбите, както е уговорено в настоящия договор;

 

(в) ако Издателят наруши някое от условията на договора;

 

11.Всички парични суми, дължими въз основа на това споразумение, трябва да бъдат изпратени на следния адрес:

 

Amsterdam University Press BV

Herengracht 221

1016 BGAmsterdam

TheNetherlands

 

12. Този договор е изготвен в две идентични копия, едно за Собственика и едно за Издателя, подписани и от двете страни.

 

13. Лицензът се предоставя единствено на гореспоменатия Издател и не може да бъде прехвърлян.

 

14. Това споразумение, независимо от мястото на изпълнението му, е обект на законодателството на Кралство Холандия.

 

За Издателя За Собственика

 

Валентин Лазаров Erik vanAert, Publisher

Председател на УС AMSTERDAM UNIVERSITYPRESS

 

Дата:

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео