УСТАВ  НА

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. "Национална асоциация на общинските служители в България", наричана по-долу за краткост Сдружението, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 
Чл. 2. "Национална асоциация на общинските служители в България" отговаря за задълженията си със своето имущество.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 3. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието:"Национална асоциация на общинските служители в България" - съкратеноНАОСБ, което може да се използва и в превод на английски език - "NATIONAL ASSOCIATION OF MUNICIPAL CLERKS INBULGARIA" - съкратено NAMCB.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на "НАОСБ" са: гр. София, п.к. 1229, р-н Връбница, бул. Хан Кубрат, бл. 328.

IV. ЦЕЛИ

Чл. 5. Основните цели на сдружението са:

·да съдейства за формиране на професионализма на общинските служители в България и в държавите от Централна и Източна Европа;

·да развива и да насърчава развитието на сертифициращото професионално и следдипломно обучение на общинските служители;

·да сътрудничи с международните организации на общинските служители и с националните асоциации от други държави;

·да подпомага всички сфери на образованието и науката.

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6. "НАОСБ" осъществява дейността си съгласно законодателството на Република България. 
Чл. 7. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

·Сътрудничество с местни и чуждестранни организации със сроден предмет на дейност, посредством което: обменя опит в областта на образованието и науката; разменя специализирана литература; популяризира постиженията на науката; привлича международни експерти за всестранна помощ в областта на образованието и науката;

·Сътрудничество със СДРУЖЕНИЕ "СЕРТИФИЦИРАЩ ИНСТИТУТ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА" като единствена организация, оправомощена да извършва сертифициращо обучение на общинските служители за Централна и Източна Европа;

·Защита и отстояване на правата и законните интереси на членовете на Сдружението;

·Популяризиране на дейността на "НАОСБ" и привличане на обществения интерес и подкрепа към нея за постигане на целите, посочени в този Устав;

·Организиране и участие в обществени и научни форуми в страната и чужбина по въпросите на образованието и науката;

·Взаимодействие с държавни органи, обществени организации и сродни юридически лица в страната и чужбина; членуване в международни организации с нестопанска цел със сродни цели и предмет на дейност;

·Поощряване използването на информационни и комуникационни методи, създаване и стимулиране на връзки и осъществяване на посредничество между академични, образователни и научно-изследователски институти и индустриални (производствени), технологични, развойни и/или търговски фирми за предоставяне достъп до знания и иновации и трансфер на ноу-хау, усъвършенстване и развитие на практически приложения и/или ускорено внедряване на научни и дидактически постижения в практиката.

VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Сдружението реализира своите цели чрез осъществяване на следните дейности:

·Постоянно усъвършенстване на професионализма на общинските служители чрез стимулиране участието им в сертификационните курсове;

·Участие в разработване на проекти на нормативни актове, анализи и проучвания във връзка с процеса на сертифициране на общинските служители и във връзка с институционализирането на международните сертификати на общинските служители в България;

·Набиране и предоставяне както безвъзмездно, така и възмездно на парични средства, имущество и всякакви други помощни средства, отнасящи се до повишаване квалификацията и образованието на общинските служители;

·Разработване и/или реализация на проекти във връзка с осъществяването на посочените в този Устав цели;

·Организиране и финансиране на издателска и разпространителска дейност за нуждите на Сдружението;

·Финансиране на курсове, научни семинари, сесии и симпозиуми, свързани с целите на Сдружението;

·Сътрудничество, включително на договорна основа, с местни и чуждестранни лица с оглед оптимизиране на проекти в областта на науката и образованието.

VIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. "НАОСБ" се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза.

IX. СРОК

Чл. 10. Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза "НАОСБ" е учредено без определен срок.

Х. ЧЛЕНСТВО
Придобиване на членство

Чл. 11. Членовете на "НАОСБ" могат да бъдат дееспособни физически, както и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите му. 
Чл. 12. Членството е доброволно и приемането става по всяко време на годината.

Чл. 13. Приемането става с писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава. Кандидатите - юридически лица прилагат към молбата за членство преписи на документите си за регистрация, копие от устройствения си акт и решение на управителните си органи за членство.

Чл. 14. Управителният съвет разглежда молбата за членство на следващото си заседание и се произнася по нея.

Чл. 15. Управителният съвет приема нови членове с обикновено мнозинство от общия брой гласове.

Чл. 16. Членсъвото се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Права и задължения на членовете

Чл. 17. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му. 
Чл. 18. Членовете имат право да избират и да бъдат избирани в ръководните органи.

Чл. 19. Всеки член има право да участва в Общото събрание и в провежданите мероприятия.

Чл. 20. Членовете са длъжни да спазват устава и актовете на Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 21. Членовете са длъжни да съдействат за постигането на целите на сдружението и и да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 22. Членовете са длъжни да заплащат ежегодно членски внос в определените от Общото събрание срокове и размери.

Чл. 23. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 24. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски.

Прекратяване на членство

Чл. 25. Членството се прекратява: 
(1) С едностранно писмено волеизявление до Сдружението.

(2) С изключване.

(3) Със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно прекратяване на юридическото лице на член на сдружението.

(4) С прекратяване на Сдружението.

(5) При отпадане поради невнасяне на определените от Общото събрание имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл. 26. Член на "НАОСБ" може да бъде изключен, когато с действията си или с бездействието си уронва името на сдружението, затруднява дейността му, нарушава закона, настоящия устав, както и когато системно не плаща членския внос.

Чл. 27. Решението за изключване на член на сдружението се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство от половината плюс един от гласовете на всички членове на УС при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за озключване може да се обжалва пред Общото събрание.

Чл. 28. При вземане на решение за отпадане на член на "НАОСБ" неплащането на предвидените в устава имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира от Управителния съвет на сдружението по документите на"НАОСБ"

Чл. 29. При прекратяване на членството с едностранно писмено волеизявление решението за прекратяване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство от половината плюс един от гласовете на всички членове на УС.

Чл. 30. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството.

XI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 31. Органи на управление на "НАОСБ" са: - Общо събрание; - Управителен съвет (УС); - Председател на Управителния съвет; - Контролен съвет.

XII. ОБЩО СЪБРАНИЕ


Чл. 32. Общото събрание е върховен орган на "НАОСБ" и се състои от всички членове. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. 

Чл. 33. Общото събрание на "НАОСБ" се свиква поне веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС не свика Общо събрание в едномесечен срок от постъпване на искането, то се свиква от съда по седалището на сдружението, по писмено искане на заинтересованото лице.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 34. Правомощия на Общото събрание 
1. Изменя и допълва устава. 

2. Приема други вътрешни актове.

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет с явно гласуване.

4. Избира и освобождава членовете на Контролния съвет с явно гласуване.

5. Взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението.

6. Взема решения за участие в други организации.

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

8. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението.

9. Приема бюджета на сдружението.

10. Приема отчета за дейността на УС.

11. Приема отчета за дейността на Контролния съвет.

12. Отменя решения на другите органи на "НАОСБ", които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове.

13. Приема отчетите по изпълнение на отделни решения.

14. Избира специализирани комисии и работни групи при необходимост, освобождава членовете им от отговорност и прекратява правомощията им.


Чл. 35. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 

Чл. 36. Членовете и органите на "НАОСБ" могат да оспорват пред Общото събрание решенията на органите на сдружението, когато последните са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание. Заинтеросованият член или орган трябва да отправи искане пре Общото събрание в едномесечен срок от узнаването на спорните решения, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване

Чл. 37. Управителният съвет отправя писмена покана за свикване на Общо събрание, в която се съдържат дневният ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. 

Чл. 38. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на "НАОСБ" най-късно един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл. 39. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от членовете му. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Гласуване

Чл. 40. В Общото събрание всеки има право на един глас. 

Чл. 41. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в Устава. Преупълномощаване не се допуска.

Решения

Чл. 42. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, но за изменение на уставаза прекратяване на сдружението или за преобразуването му е необходимо мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, непредвидени в дневния ред, освен ако на събранието присъстват всички членове и те са съгласни с това. 

Чл. 43. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и от лицето, изготвило протокола.

XIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Мандат

Чл. 44. Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет)години и се състои от най-малко три лица - членове на сдружението. Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на сдружението. 

Чл. 45. След изтичане на мандата на УС последният продължава да изпълнява своите функции до избора на нов УС.

Правомощия

Чл. 46. Правомощия на Управителния съвет:


1. Представлява "НАОСБ".

2. Организира и ръководи дейността на Сдружението.

3. Изготвя и внася в Общото събрание предложения за промени в устава на сдружението.

4. Взема решения за приемане или отказ от дарения, спонсориране или безвъзмездни актове в полза на сдружението.

5. Разработва и утвърждава програми и правилници.

6. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

7. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

8. Определя адреса на сдружението.

9. Осигърява изпълнението на решенията на Общото събрание.

10. Избира заместник-председател на Управителния съвет, който ръководи заседанията в отсъствието на Председателя.

11. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.

12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски, доколкото не е възложена тази функция на УС.

 

Заседания

Чл. 47. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца. Председателят е длъжен да свиква заседание при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете на УС в едноседмичен срок от постъпване на искането. Ако Председателят не свика заседание, то може да се свика от всеки един от членовете на УС. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от неговия заместник. 

Решения

Чл. 48. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. 

Чл. 49. Заседанието се счита за редовно и законно, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

Чл. 50. Управителният съвет води книга за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

XIV. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Чл. 51. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Председателят представлява "НАОСБ", ръководи текущата дейност, организира изпълнението на решенията на Общото събрание. 

Чл. 52. Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

XV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл. 53. "НАОСБ" се преставлява от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на сдружението - като негов колективен орган, както и от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Управителния съвет. 

Чл. 54. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Управителния съвет има право да упълномощава други лица за извършване на конкретни действия, доколкото те не надхвърлят пределите на представителната му власт.

XVI. КЛОНОВЕ


Чл. 55. С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейности, определени в решението на Общото събрание за откриването им. 

Чл. 56. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред УС на Сдружението отчет за дейността на клона и изразходваните средства. 

Чл. 57. Регистрацията на клоновете се извършва от УС на Сдружението пред съда по местанахождението на клона.

XVII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 58. "НАОСБ" има свое имущество, което се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество. 

ал.2. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се образува от:


- встъпителен членски внос;

- годишен членски внос;

- дарения от физически и юридически лица;

- спонсорство;

- имуществени вноски, извършвани по ред и в размер, определяни с решение на Общото събрание.Чл. 59. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им. 

Чл. 60. Имуществото на Сдружението е предназначено за самоиздръжката й и за осъществяване на нейните цели. 

Чл. 61. Собствеността и доходите на сдружението могат да бъдат използвани единствено за постигане на нейните цели и никаква част от тях не може да бъде изплащана пряко или непряко като дивидент или печалба на членовете. 

Чл. 62. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 

Чл. 63. "НАОСБ" има собствен печат и бланка, одобрени на заседание на УС с обикновено мнозинство.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 64. "НАОСБ" се прекратява: 

(1) По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите. 

(2) По решение на окръжния съд по седалището при условията на чл.13, ал.1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

XIX. ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 65. При прекратяване на "НАОСБ" се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

Чл. 66. Ликвидирането се извършва от УС или от определено от него лице, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14 ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището. 

Чл. 67. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. 

(2) Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Въпросите, неуредени с този устав, се решават съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и действащото законодателство на Република България. 

§2. Настоящият устав е приет на 12 юли 2005 г. в град София на учредителното събрание на "НАОСБ".

 

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео